วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการกองทุนชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ และตัวแทนประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมการประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองพนัสนิคม ครั้งที่ 1/2565 โดยพิจารณาวาระการประชุมเรื่อง

1.การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

2.การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ