วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรม อย.น้อย ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์
รับผิดชอบโครงการฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพนัสนิคม
วิทยากรบรรยาย
1.นางรัชดาพร จิราโชติกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นางสาวกนกวรรณ เจริญวัฒนวิญญู
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ