วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.-16.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีฯ
ประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม
-เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประโยชน์สูงสุด