วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นำร่องเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียนเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นำร่องเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เทศบาลเมืองพนัสนิคม  (ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Online Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM)

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นำร่องเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน โดยใช้พื้นที่ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” เป็นพื้นที่นำร่องในการเป็น “แหล่งเรียนรู้การวัดและขึ้นทะเบียนต้นไม้ในเมือง ของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม”  เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาดูงานฯ