โครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563