วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยท่านนายกวิจัย อัมราลิขิต ประธานคณะกรรมาธิการด้านสาธารณสุขฯ
ประธานการประชุม ในการขับเคลื่อน “ แผนผังภูมินิเวศ ช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อน “ แผนผังภูมินิเวศ ช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”
1.เพื่อพัฒนา “เครื่องมือ” ที่จะช่วยปรับเปลี่ยนแนวความคิดของผู้บริหารเมืองและได้ทราบสถานภาพและประเด็นสำคัญที่เมืองต้องพัฒนาในทุกมิติ
2.เพื่อพัฒนา “ขีดความสามารถ” ของบุคลากรในเทศบาลในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนาแผนผังภุมินิเวศ บนฐานข้อมูลจริงของเมืองในทุกมิติ