ในการพัฒนาเทศบาลเมืองพนัสนิคมในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาและตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยทางคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีกลไกในการส่งเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นและสาธารณชนทั่วไป เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชัดเจน ทำให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างความสำเร็จในการบริหารจัดการ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนเทศบาลเมืองพนัสนิคม

          กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปี 2558 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง  พนัสนิคม ที่จัดทำขึ้นนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองพนัสนิคม ผมขอขอบคุณความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรในสังกัดของเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ที่ร่วมกันพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อให้ชาวเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีความก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ “เมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ตลอดไป

นายวิจัย อัมราลิขิต

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม