เทศบาลเมืองพนัสนิคม ดำเนินการ “รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม”
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคมโดยมีประธานกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการฯ
หมายเหตุ
กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งฯ
วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม