ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น

 

Download ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะฯ.pdf