สำเนาประกาศราคาผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจ้างปรับปรุงสถานธนานุบาล