สำเนาประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมือง