นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวิพากษ์ (ร่าง) ผังชุมชนเมืองในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาล โดยได้นำมาจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินการจัดทำผังชุมชนของเมือง ให้สอดคล้องในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนย่อยที่ 1-12 (ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผลักดันการจัดทำผังชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง )

ดำเนินการประชุมโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีทีม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ