วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม นำเสนอผลงานของเทศบาลเพื่อร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 จากสถาบันพระปกเกล้า ผ่านการประชุมออนไลน์ ZOOM MEETINGS รวมกับตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ อาทิ ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ตัวแทนผู้นำกลุ่มในชุมชน ตัวแทนผู้นำศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ผ่านการประเมินขั้นต้นจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการจะได้ประเมินผลงานในมิติอื่นๆ ของเทศบาลต่อไป


Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=P0): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=15): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=B0): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=D0): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=W0): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=D1): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=W1): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=D2): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58

Warning: file_get_contents(http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=4200601&anounceType=W2): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/phanatnikh/domains/phanatnikhomcity.go.th/public_html/index.php on line 58