วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม นำเสนอผลงานของเทศบาลเพื่อร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 จากสถาบันพระปกเกล้า ผ่านการประชุมออนไลน์ ZOOM MEETINGS รวมกับตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ อาทิ ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ตัวแทนผู้นำกลุ่มในชุมชน ตัวแทนผู้นำศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ผ่านการประเมินขั้นต้นจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการจะได้ประเมินผลงานในมิติอื่นๆ ของเทศบาลต่อไป