วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม นางสาวเพียรผจง รวงผึ้ง ปลัดเทศบาล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 1ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี