รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564