รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564