มอบอำนาจหัวหน้าสำนักปลัดให้หัวหน้าฝ่ายปกครองปฎิบัติราชการแทน