วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
นายศุภฤกษ์ มูลผลา ประธานคณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการและคณะทำงานฯ ร่วมประชุมฯ เรื่อง พิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจำปี 2564 ดังนี้
1. โครงการบริหารจัดการกองทุนฯ และพัฒนากองทุนฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม 2.โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพนัสนิคม 3. โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) โรงเรียนเทศบาล 1 – โรงเรียนเทศบาล 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม