วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ได้เสนอ  ญัติติเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้น โดยสมาชิกสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบในทุกวาระอย่างพร้อมเพรียง