วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นายบัญชา สายสืบสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ ขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วาระขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมือง ถนนสุขประยูร และวาระขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เป็นต้น โดยสมาชิกสภาเทศบาลได้ให้ความเห็นชอบในทุกวาระอย่างพร้อมเพรียง