วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรี
นายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และตัวแทนจากชุมชน
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการ “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน
และการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม
และร่วมลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ “พนัสเด็ด 7 ย่าน” ในอนาคต