วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 นายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม
ประธานอนุกรรมการกองทุนฯ ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปี 2565