คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี