ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง งบรับ – จ่ายและงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

165,148,489.11