ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

เอกสารที่สแกนกองคลัง