ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่องชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขตที่ 1 – 3