ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566