ภาพบรรยากาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 เขต 15 หน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการตรวจหน่วยเลือกตั้ง รวมคะแนนเลือกตั้ง การตรวจรับเอกสารและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย