วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดย นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และ อสม.
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ที่เข้าร่วมโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย SMART TECHNOLOGY