วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี และ เทศบาลตำบลบ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
พร้อมฟังบรรยายเรื่อง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยวิทยากร นายประยูร กิจอริยกุล รองนายกเทศมนตรี
ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองพนัสนิคม