งบรับ - จ่ายและงบการเงินอื่น่ ๆ ประจำเดือนกันยายน 2564