นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรี และนายศุภฤกษ์ มูลผลา รองนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล“คนดีศรีเมืองชล” ประจำปี 2563
ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. ทันตแพทย์ก้องเกียรติ รัตนติกุล
2. นายมงคล นิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง
3. นายวัลลภ คำสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาวังหิน