การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบอัคคีภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหาย