ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทอรนิกส์