นายวิจัย อัมราลิขิต

นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-889-1331

หมายเลขติดต่อภายใน : 038-461144 ต่อ 118

ยินดีต้อนรับสู่
เทศบาลเมืองพนัสนิคม

พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

หน้าเว็บ

นางสาวเพียรผจง รวงผึ้ง

ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-804-2596

หมายเลขติดต่อภายใน : 038-461144 ต่อ 118

เกียรติบัตร

เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

ภาพและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม ล่าสุดของทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม

รายงาน PM 2.5

รายงาน PM 2.5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารประกาศจากทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมและข้อมูลอื่นๆที่พี่น้องชาวพนัสนิคมควรทราบ 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน (ITA)

ภายในองค์กร

ภายนอกองค์กร

วารสารรายงานประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

เช็คอิน กิน เที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก และ ร้านอาหารใน อำเภอพนัสนิคม

วีดีทัศน์เทศบาลเมืองพนัสนิคม

อะไร…ที่ทำให้ “เทศบาลเมืองพนัสนิคม” ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” และได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็น 1 ใน 1000 เมืองระดับโลก

e-Service

“เทศบาลเมืองพนัสนิคม” ได้รับการยอมรับว่า เป็นเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของประเทศมาอย่างยาวนานถึงสามสิบปี

ที่อยู่ติดต่อ

เลขที่ 22/7 ถนนเมืองเก่า ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

หมายเลขติดต่อ

โทร 0-3878-7947-8 ต่อ 102
โทรสาร 0-3846-1512 , 0-3847-3549
วันจันทร์ - ศุกร์ 8:00-16:00 น.